วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

                                                                      อาชีพนักบัญชี


ลักษณะงาน


ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้แก่ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ


ควรเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ , ซื่อสัตย์ , ละเอียด , ชอบการติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป , รักความก้าวหน้า , มีความคิดริเริ่ม , มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา , วิเคราะห็งานได้อย่างมีระบบ , ตัดสินใจเร็ว , มีความสนใจและตื่นตัวในเรื่องทั่วไปและก้าวหน้าทันโลก , เพราะงานที่เกี่ยวกับการบัญชี การพาณิชย์ในองค์การธุรกิจ เป็นงานที่ท้าทายและต้องแข่งขันกับคู่แข่ง ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ , มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา , ถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์ พอสมควร เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เร็วและถูกต้อง

การศึกษาและการฝึกอบรม


เข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,คณะสังคมศาสตร์,หรือคณะบริหารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน


อาชีพนักบัญชีกับอาเซียน

  • นักบัญชีเป็นหนึ่งใน 7 อาชีพเสรีอาเซียน โดยผู้ที่ทำอาชีพนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศอื่นๆได้


อาชีพที่สามารถประยุกต์ต่อได้

  • นักการตลาด   เมื่อมีพื้นฐานของการเรียนบัญชีมาก็สามารถนำไปใช้กับอาชีพนี้ได้และ อาจทำได้ดีเพราะมีพื้นฐานด้านนี้มา
  • ประกอบธุรกิส่วนตัว  จากประสบการณ์ด้านการเงินที่มีมาอยู่แล้วทำให้การดูแลธุรกิจของตนเองไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักคณะที่ต้องการศึกษา

  •  Bachelor Degree in Business Administration  หรือบัญชีภาคภาษาอังกฤษ เพราะโดยส่วนตัวคิดว่าสามารถเลือกงานได้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้มีโอกาสในการทำงานกับต่างประเทศสูงขึ้น เหตุผลที่อยากทำอาชีพนี้


  • เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง เมื่อมีพื้นฐานที่ดีสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับอาชีพต่างๆได้ ทำงานได้หลากหลาย ทำให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น และเป็นคนละเอียดมากขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น